Trang chủTin tứcHướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 LTS trên Ubuntu 22.04
Hướng dẫn cài đặt Zabbix 6.0 LTS trên Ubuntu 22.04

Bài viết này là một hướng dẫn chi tiết về cách cài đặt Zabbix - một hệ thống giám sát mã nguồn mở - một giải pháp tuyệt vời để giám sát hạ tầng trong doanh nghiệp.

Zabbix server có thể cài đặt trên hầu hết các bản phân phối linux, nhưng trong hướng dẫn này Suncloud sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách cài đặt Zabbix 6 LTS (Long Term Support) trên Ubuntu 22.04 LTS/ Ubuntu 20.04/ Ubuntu 18.04.

1. Thiết lập ban đầu để cài đặt Zabbix

Zabbix là một phần mềm mã nguồn mở được sử dụng để giám sát và quản lý hệ thống, mạng và các thành phần cơ sở hạ tầng CNTT khác.

Tìm hiều thêm về Zabbix trong bài viết: Zabbix là gì? Các phiên bản và ưu điểm của Zabbix

Giao diện quản lý sau khi cài đặt zabbix thành công
Màn hình quản lý sau khi cài đặt zabbix thành công

Đầu tiên, chúng tôi sẽ cài đặt môi trường cho zabbix, sau đó là tiến hành cài đặt zabbix, cuối cùng là giao diện người dùng

 • Môi trường để chạy và quản lý máy chủ Zabbix:
  • OS Distribution: Ubuntu 22.04 (Jammy), 20.04 (Focal), 18.04 (Bionic)
  • Web server: Apache/ Nginx
  • Database: MySQL/ Mariadb/ PostgreSQL
  • PHP
 • Bắt đầu quá trình cài đặt zabbix
  • Cập nhật hệ thống Ubuntu

sudo apt update -y

  • Cài đặt Apache

sudo apt -y install apache2

sudo systemctl enable apache2

  • Cài đặt MariaDB

sudo apt -y install mariadb-server

sudo systemctl enable mariadb

mysql_secure_installation

  • Cài đặt PHP-FPM

sudo apt -y install php-fpm
sudo a2enmod proxy_fcgi setenvif
sudo a2enconf php8.1-fpm
sudo systemctl restart php8.1-fpm apache2

  • Kiểm tra phiên bản PHP đã cài đặt

php -v

  • Kết quả

PHP 8.1.2-1ubuntu2.11 (cli) (built: Feb 22 2023 22:56:18) (NTS)

Copyright (c) The PHP Group

Zend Engine v4.1.2, Copyright (c) Zend Technologies

with Zend OPcache v8.1.2-1ubuntu2.11, Copyright (c), by Zend Technologies

2. Cài đặt zabbix

 • Tiếp theo, chúng ta thêm repo Zabbix vào hệ thống Ubuntu 22.04

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.0/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_6.0-4+ubuntu22.04_all.deb

sudo apt update -y

  • Nếu chưa có wget, bạn có thể sử dụng lệnh sau để cài đặt:

sudo apt -y install wget

 • Sau khi thêm repo Zabbix, ta có thể cài đặt Zabbix server, frontend. Để tự giám sát Zabbix server, hãy cài đặt Zabbix Agent

sudo apt -y install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent2 php-mysql php-gd php-bcmath php-net-socket

 • Tiếp theo tiến hành đăng nhập vào Mariadb với vai trò người dùng root. Tạo database zabbix và thay [password] thành bất kỳ mật khẩu nào bạn thích

sudo mysql -uroot

create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;

create user zabbix@localhost identified by 'password';

grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;

set global log_bin_trust_function_creators = 1;

flush privileges;

quit;

 • Import database mặc định của zabbix thông qua lệnh sau

sudo zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql --default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p<password> zabbix

Lưu ý: Thay <password> bằng mật khẩu user database zabbix đã tạo ở trên

 • Chỉnh sửa tệp cấu hình máy chủ và đặt thông tin đăng nhập cơ sở dữ liệu:

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf
#Kiểm tra DB name dòng 105

DBName=zabbix

#Kiểm tra DB user dòng 121

DBUser=zabbix

# Tại dòng 130 thêm password user zabbix đã tạo ở bước trên

DBPassword=password

 • Lưu lại và khởi động lại dịch vụ

sudo systemctl restart zabbix-server

sudo systemctl enable zabbix-server

 • Cấu hình giá trị PHP cho Zabbix

sudo vi /etc/php/8.1/fpm/pool.d/www.conf

 

php_value[max_execution_time] = 300

php_value[memory_limit] = 128M

php_value[post_max_size] = 16M

php_value[upload_max_filesize] = 2M

php_value[max_input_time] = 300

php_value[max_input_vars] = 10000

php_value[always_populate_raw_post_data] = -1

php_value[date.timezone] = Asia/Ho_Chi_Minh

 • Khởi động lại dịch vụ

sudo systemctl restart php8.1-fpm

3. Cấu hình giao diện người dùng web

Mở giao diện người dùng Zabbix mới cài đặt bằng URL: http://server_ip_or_dns_name/zabbix

 • Chọn Next step để bắt đầu cài đặt Zabbix

Cài đặt zabbix welcome

 • Kiểm tra điều kiện: Đảm bảo tất cả các item đều [OK], Chọn Next step để sang bước tiếp theo:

Cài đặt zabbix check of pre requisites

Cấu hình kết nối với DB: Nhập Database, userpassword database zabbix bạn đã tạo. Chọn Next step để sang bước tiếp theo.

cai-dat-zabbix-cau-hinh-ket-noi-db

 • Đặt tên Zabbix server, múi giờ và chủ đề cho giao diện người dùng.

cai-dat-zabbix-setting-name

Xác nhận các cài đặt trước đó. Chọn Next step để sang màn hình tiếp theo.

cai-dat-zabbix-kiem-tra-cau-hinh

Chọn Finish để kết thúc quá trình cài đặt:

cai-dat-zabbix-cai-dat-thanh-cong

4. Đăng nhập

 • Sử dụng tên người dùng quản trị mặc định của zabbix: Admin/zabbix để đăng nhập vào giao diện người dùng tại URL http://server_ip_or_name/zabbix trên trình duyệt của bạn

dang-nhap-lan-dau-sau-khi-cai-zabbix

Đăng nhập thành công

giao-dien-khi-dang-nhap-thanh-cong

Sau khi cài đặt zabbix thành công, để đảm bảo tính bảo mật chúng ta nên thay đổi mật khẩu tài khoản quản trị.

5. Thay đổi mật khẩu quản trị

Đăng nhập vào trang quản trị Zabbix với mật khẩu mặc định: Admin/zabbix

Chọn Administrator > User. Sau đó chọn dòng Username Admin

thay-doi-mat-khau-admin

Chọn Change password để tiến hành thay đổi mật khẩu.

thay-doi-mat-khau-admin-2

Nhập mật khẩu bạn muốn thay đổi và chọn Update để xác nhận thay đổi mật khẩu.

thay-doi-mat-khau-admin-3

6. Kết luận

Sau khi hoàn thành quá trình cài đặt Zabbix trên Ubuntu 22.04, bạn đã có một hệ thống giám sát mạnh mẽ để quản lý và theo dõi các máy chủ, mạng và ứng dụng của bạn. Nếu cần tìm hiểu thêm các kiến thức công nghệ bổ ích khác hãy trở lại với SunCloud.vn để được cập nhật sớm nhất nhé.

Tác giả:
author avatar
Mình là Huy, hiện mình đang là kỹ sư hệ thống tại SunCloud. Mình có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn về mạng, hệ thống, điện toán mây và an ninh bảo mật. Mình đã triển khai và vận hành rất nhiều dự án thực tế cho doanh nghiệp, cơ quan. Mình đã đạt được một số chứng chỉ quốc tế như CCNP, LPI, VCP, đồng thời mình vẫn đang tiếp tục học tập để trau dồi kiến thức mỗi ngày. Mình rất yêu thích công nghệ, đam mê chia sẻ những kiến thức, thông tin hữu ích cho mọi người.

Tin tức nổi bật